تصاویر زیبای قطره نگاری

مطمئنا تصاویری را دیده‌اید که از لحظه‌ی زیبای برخورد باران و یا قطره های آب بر روی رودخانه، جوی آب و یا یک سطح مایع گرفته شده است. ولی واضح است که عکاسی درچنین شرایطی کم دردسر نیست و مشکلا بسیاری دارد…