سونی معرفی میکند: سایبرشات RX10 III جدیدترین سوپرزوم