خلاقیت با چرخش دوربین و لانگ اکسپوژر

این عکس ها با چرخش دوربین طی عکاسی با نوردهی طولانی خلق شده اند - 4